CONDICIONS GENERALS D’ÚS.

El present document regula l’ús i accés a la pàgina d’Internet www.clubsumarroca.com (en endavant, la “WEB”), la prestació dels serveis que en aquesta pàgina es realitza i les responsabilitats derivades de la seva utilització.

 1. INFORMACIÓ MERCANTIL

La mercantil titular de la present WEB és la societat SELFOODS S.A.U. (En endavant, “SELFOODS”), amb domicili social a 08739 Subirats, Finca Molí Coloma, barri El Rebato, i proveïda d’C.I.F. A-59.747.428. Constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura atorgada davant Notari i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 21.045, Foli 196, Full B-15.509, inscripció 1ª.

L’accés i utilització del WEB atribueix la condició d’usuari del WEB (en endavant, el “USUARI”) i implica la plena acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal en el moment en què es produeixi l’accés i / o utilització. També es considerarà USUARI aquell que transmeti informació, es registri o participi en o a través del web, acceptant així aquestes condicions i termes d’ús, així com els següents avisos sobre la responsabilitat de SELFOODS.

Alguns serveis del WEB accessibles per als USUARI o exclusius per als clients de SELFOODS, poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

 1. L’USUARI

L’accés i utilització del WEB atribueix la condició d’usuari del WEB (en endavant, el “USUARI”) i implica la plena acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal en el moment en què es produeixi l’accés i / o utilització. També es considerarà USUARI aquell que transmeti informació, es registri o participi en o a través del web, acceptant així aquestes condicions i termes d’ús, així com els següents avisos sobre la responsabilitat de SELFOODS.  Alguns serveis del WEB accessibles per als USUARI o exclusius per als clients de SELFOODS, poden estar sotmesos a condicions  particulars, reglaments i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’USUARI abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

 1. COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Cada vegada que l’usuari utilitzi el servei SELFOODS o enviï un correu electrònic, un missatge de text (SMS) o qualsevol altra comunicació des del seu ordinador o dispositiu mòbil, estarà comunicant electrònicament amb SELFOODS que es posarà en contacte amb l’usuari vostè electrònicament per diferents mitjans, com per exemple mitjançant correu electrònic, missatges de text (SMS), notificacions dins d’aplicacions, o publicant missatges o comunicacions per correu electrònic en el lloc web oa través de qualsevol altre servei de SELFOODS, com ara el nostre servei de missatgeria. A aquests efectes, l’Usuari accepta rebre comunicacions de SELFOODS mitjançant mitjans electrònics, i accepta que tots els contractes, avisos i altres notificacions i comunicacions que li enviem per mitjans electrònics satisfan qualsevol requisit de forma escrita, llevat que qualsevol legislació aplicable amb caràcter imperatiu exigís una forma diferent de comunicació.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la WEB, així com els seus continguts (text, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, clips d’àudio, descàrregues digitals, i recopilacions de dades) pertanyen en exclusiva SELFOODS oa tercers i no podran ser reproduïts, copiats, enganxats, linkats, transmesos, distribuïts o manipulats de cap manera ni amb cap finalitat, sense l’autorització prèvia i per escrit de SELFOODS.

No està permesa l’extracció sistemàtica ni la reutilització de part alguna del contingut de cap dels serveis d’SELFOODS sense el seu exprés consentiment per escrit. En particular, no es permet l’ús d’eines o robots de cerca i extracció de dades per a l’extracció (ja sigui en una o diverses ocasions) de parts substancials dels serveis de SELFOODS per a la seva reutilització sense el nostre consentiment per escrit. Tampoc està permès a l’usuari crear ni publicar les seves pròpies bases de dades quan aquestes continguin parts substancials de qualsevol dels serveis de SELFOODS (per exemple, les nostres llistes de productes i llistes de preus) sense el nostre consentiment per escrit.

L’usuari pot visualitzar tots els elements, i, si escau copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, totalment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

Tot ús o modificació del material o dels continguts per a qualsevol altra finalitat diferent de l’autoritzat en aquest Avís Legal serà considerat una violació de les lleis de propietat intel·lectual i industrial i copyright, que protegeixen els drets d’autor.

 

 1. MARQUES REGISTRADES

L’usuari pot consultar un llistat (no exhaustiu) de les marques de SELFOODS en el següent enllaç. De forma addicional, els gràfics, logotips, capçaleres de pàgina, icones de botó, scripts i noms de servei que apareixen inclosos o estan disponibles a través dels serveis de SELFOODS són marques registrades o representen la imatge comercial de SELFOODS. No podran utilitzar-se les marques registrades ni la imatge comercial de SELFOODS en relació amb cap producte o servei que no pertanyi a SELFOODS, ni en cap manera que fos susceptible de causar confusió entre els usuaris o que pugui menysprear o desacreditar SELFOODS. La resta de marques registrades que no són propietat de SELFOODS i que apareixen inclosos o estan disponibles a través dels serveis de SELFOODS pertanyen als seus respectius propietaris, els quals podran o no estar afiliats o relacionats de qualsevol manera amb SELFOODS, o patrocinats per SELFOODS.

 1. PATENTS

Diverses patents pertanyents a SELFOODS són aplicables als serveis de SELFOODS així com a les funcions i serveis accessibles a través dels mateixos. D’altra banda, diferents parts dels serveis de SELFOODS operen en virtut de diferents llicències d’una o diverses patents. Pot consultar un llistat (no exhaustiu) de les corresponents patents de SELFOODS i altres patents de tercer llicenciades a favor de SELFOODS en el següent enllaç.

 1. LLICÈNCIA I ACCÉS

Subjecte al compliment per l’USUARI d’aquestes Condicions d’Ús i les Condicions Generals dels serveis aplicables així com al pagament del preu establert, si escau, SELFOODS o els seus proveïdors de béns li concedeixen una llicència limitada no exclusiva, no transferible i no subllicenciable , d’accés i utilització, als serveis de SELFOODS per a fins personals no comercials. Aquesta llicència no inclou cap dret de revenda ni d’ús comercial dels serveis de SELFOODS ni dels seus continguts, ni cap dret a compilar ni utilitzar llista alguna de productes, descripcions o preus. Tampoc inclou el dret a realitzar cap ús derivat dels serveis d’SELFOODS ni dels seus continguts, ni a descarregar o copiar informació de compte alguna per al benefici d’una altra empresa, ni l’ús d’eines o robots de cerca i extracció de dades o similar .  SELFOODS i els seus llicenciants, proveïdors, editors, titulars de drets o altres proveïdors de continguts es reserven qualsevol dret que no estigui expressament comprès en aquestes condicions d’ús o en les Condicions Generals dels Serveis.  No està permesa la reproducció, duplicació, còpia, venda, revenda o explotació de cap tipus dels serveis d’SELFOODS ni de cap part dels mateixos amb finalitats comercials, en cada cas sense el nostre consentiment previ per escrit.
Tampoc està permès utilitzar tècniques de framing per introduir qualsevol marca comercial, logotip o una altra informació protegida per drets d’autor (incloent imatges, text, dissenys de pàgina o formats) de SELFOODS sense el corresponent consentiment previ per escrit. No està permès l’ús de metaetiquetes (meta tags) ni de cap altre “text ocult” que utilitzi els noms o marques registrades d’SELFOODS sense el nostre consentiment previ i per escrit. A l’USUARI Només li està permès utilitzar els Serveis de SELFOODS de manera lícita. Qualsevol incompliment per vostè. D’aquestes Condicions d’Ús o de les condicions generals dels serveis suposarà l’anul·lació del permís o la llicència concedits per SELFOODS.

 1. COMPTE DE L’USUARI

Quan l’USUARI utilitza els serveis de SELFOODS es fa responsable de mantenir la confidencialitat de les dades del seu compte i la contrasenya, així com de restringir l’accés al seu ordinador i als seus dispositius. En la mesura que així ho permeti la legislació aplicable, l’USUARI vostè accepta assumir la responsabilitat que sigui procedent per totes les activitats realitzades des del compte de l’USUARI o utilitzant la contrasenya. Correspon a l’usuari prendre totes les mesures necessàries a l’efecte d’assegurar i salvaguardar la confidencialitat de la seva contrasenya, i ha d’informar SELFOODS immediatament en el cas que l’USUARI consideri que la contrasenya ha estat posada en coneixement d’un tercer, o si aquesta ha estat utilitzada de manera no autoritzada o és susceptible de ser-ho. És responsabilitat de l’USUARI comprovar que les dades que facilita SELFOODS són correctes i complets, venint així mateix obligat a informar SELFOODS immediatament quan tingui lloc qualsevol variació en la informació que ens ha facilitat. L’usuari pot accedir a la seva informació i actualitzar-la a través de l’apartat Compte usuari del lloc web. No podrà utilitzar cap servei de SELFOODS: • cap manera que causi, o pugui causar, dany o perjudici a qualsevol dels Serveis de SELFOODS o la interrupció de l’accés als mateixos; o• per a qualsevol fi fraudulent, ni a efectes de la comissió de cap delicte o una altra activitat il·lícita de cap altre tipus; SELFOODS es reserva el dret a denegar l’accés al servei, a cancel·lar qualsevol comptes i a eliminar o modificar qualsevol contingut en cas que l’usuari incompleixi la legislació aplicable, les presents Condicions d’Ús o qualssevol altres termes i condicions o polítiques aplicables.

 1. CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que SELFOODS ofereix en la seva WEB ia no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe ia l’ordenament jurídic, difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics de SELFOODS, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats. • SELFOODS no serà responsable de les infraccions realitzades per qualsevol usuari del WEB que afectin a qualsevol altre usuari de la mateixa oa tercers, incloent-hi les que es refereixin a drets de propietat intel·lectual, copyright, marques, patents, informació confidencial i / o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial. Així mateix, tampoc respondrà de les infraccions d’un usuari a la intimitat personal, honor i / o pròpia imatge d’un altre usuari o d’un tercer, que seran responsabilitat exclusiva de l’infractor, tant si es tracta d’afirmacions abocades en fòrums, opinions de l’USUARI o materials audiovisuals aportats per aquest. L’usuari accepta la seva responsabilitat i les conseqüències derivades de la infracció d’aquestes normes, obligándose a mantener indemne a SELFOODS de cualquier reclamación por este motivo.

En especial, SELFOODS no será responsable ni de la disponibilidad técnica, ni de los contenidos, ni de los daños que el USUARIO pudiera sufrir como consecuencia de la consulta o el uso de los contenidos ofrecidos a través de una página web a la que el usuario acceda a través de un link incluido en la WEB. En particular, el USUARIO podría encontrar en estas páginas asociadas encuestas o formularios en los que se le solicite proporcionar información personal o de otro tipo, por distintos motivos o finalidades. El USUARIO es libre de aceptar o no estas ofertas, pero si lo hace establecerá una relación directa con la web en cuestión, siendo posible que SELFOODS no tenga relación con ella distinta del establecimiento de un link en la WEB. En este caso, esta web se regirá por sus propias normas de confidencialidad y condiciones generales (que normalmente serán diferentes a las de la WEB), que el USUARIO deberá consultar y, en su caso, aceptar.

 • Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Aviso Legal, así como en las políticas de privacidad accesibles desde la WEB y que pudieran resultar aplicables en cada momento, la utilización de ciertos servicios o solicitudes dirigidas a SELFOODS están condicionadas a la previa cumplimentación del correspondiente registro de USUARIO. Toda la información que facilite el USUARIO a través de los formularios de la WEB a los efectos anteriores o cualesquiera otros deberá ser veraz. A estos efectos, el USUARIO garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique y mantendrá la información facilitada a SELFOODS perfectamente actualizada de forma que responda, en todo momento, a la situación real del USUARIO. En todo caso será el USUARIO el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a SELFOODS o a terceros por la información que facilite.
 • En el cas de la posada a disposició de continguts (opinions, comentaris així com publicar altres continguts, enviament de comunicacions, suggeriments, idees, preguntes o altra informació), per part de l’USUARI de la WEB a través d’aquesta mateixa ( ‘pujada ‘de continguts del propi usuari a la WEB) l’uSUARI ha de proporcionar la informació que li sigui requerida, en relació amb l’origen i titularitat dels continguts i el procediment pel qual l’uSUARI els hagi obtingut. Aquesta informació ha de ser veraç i comprovable en el cas que SELFOODS així ho requereixi.

SELFOODS decidirà lliurement i sense cap compromís per la seva banda quins continguts han de ser posats a la WEB a disposició del públic, realitzant per tant una selecció d’entre tots els rebuts. Els continguts seleccionats es penjaran a la web amb l’àlies de l’USUARI, sent accessibles des d’aquesta pàgina per tercers. L’usuari declara conèixer i acceptar que, un cop posats a disposició del públic a la web, els continguts estaran a disposició de tercers a tot el món, de manera que eximeix expressament de responsabilitat a SELFOODS per qualsevol reclamació per aquest motiu.
Així mateix, SELFOODS podrà cedir continguts posats a la seva disposició per usuaris de la web, per tal d’incloure’ls en qualsevol serveis de notícies, d’agències, o publicitat, escrita, digital i / o audiovisual.

A aquest efecte, l’usuari del web cedeix a SELFOODS facultant expressament a aquesta per cedir-los al seu torn a tercers, els drets de reproducció, comunicació pública, transformació i distribució dels potencials continguts audiovisuals i dels textos que inclogui en la WEB, per a la seva explotació a través tant d’Internet com de qualsevol altre mitjà d’explotació, utilitzant qualsevol tecnologia. A títol enunciatiu, SELFOODS podrà explotar els continguts audiovisuals o textos, posats a la seva disposició a través de la WEB pels USUARIS (i cedir a tercers la seva explotació). Els drets s’entendran cedits pel màxim temps permès per la llei i sense limitació territorial alguna.

La recepció dels continguts a la WEB no implica en cap cas cap obligació de SELFOODS de posar-los a disposició del públic en aquella, per la qual cosa SELFOODS es reserva el dret de no difondre tots aquells continguts que consideri inapropiats, en funció de les normes editorials d’aquesta vigents en cada moment.

 • SELFOODS perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu web, exercint totes les accions civils i penals que els puguin correspondre en dret.
 • Si vostè visualitza a la nostra WEB un contingut que li sembla il·lícit, perjudicial o ofensiu, li agrairem que ens ho comuniqui a través d’aquesta adreça de correu electrònic: sumarrocaonline@sumarroca.com

 

 1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

A los efectos de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de Datos (en adelante, “RGPD”), SELFOODS, S.A.U. (en adelante SELFOODS) informa que los datos facilitados a través de la WEB se incorporarán en los sistemas de información propiedad de SELFOODS, con la estricta finalidad de poder gestionar los servicios ofrecidos, así como la gestión de la relación entre los usuarios de la WEB y el titular de la misma, pudiéndose utilizarse el correo electrónico para el envío de información comercial, teniendo en cuenta que la principal finalidad de registro es mantener informados a nuestros usuarios de nuestros eventos y actividad. En todo caso, cada uno en los formularios donde se recaben datos, se indicarán las finalidades exactas a través de los respectivos avisos de privacidad.

Mediante el envío de sus datos el usuario consiente que sus datos se incluyan en los sistemas de información anteriormente mencionados y conforme a las estrictas finalidades descritas ut supra. Asimismo, le informamos y mediante la aceptación de las presentes Condiciones Generales de Uso, que el usuario es consciente de que sus datos personales sean comunicados, en su caso y con iguales fines, a las empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial de Bodegues Sumarroca.

Asimismo, le informamos que el USUARIO puede, en todo momento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y, en su caso, oposición sobre sus datos. Para ello, el usuario puede dirigirse por escrito, con indicación de sus datos a la dirección de correo electrónico sumarrocaonline@sumarroca.com.

Asimismo, en el supuesto de que el USUARIO no desee recibir comunicaciones comerciales, en cualquier momento, podrá ejercitar su derecho de revocación en la dirección de correo: sumarrocaonline@sumarroca.com.

 1. POLÍTICA DE COOKIES

Les “cookies” són petits arxius de text que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari quan visita llocs web. La seva utilització és molt útil perquè aquests llocs funcionin d’una manera més eficient: per exemple, si un usuari selecciona el seu idioma preferit en la “home”, el lloc web recordarà aquesta preferència i l’USUARI podrà continuar navegant pel lloc web al idioma triat.

Les galetes poden dividir-se entre “galeta d’origen” i “galeta de tercers”:

 • “galeta d’origen”: creada pel responsable del tractament de dades que opera el lloc web, en el present cas SELFOODS com a titular del lloc web www.clubsumarroca.com
 • “galeta de tercers”: creada per responsables del tractament de dades que no operen el lloc web visitat per l’usuari, és a dir, terceres empreses alienes a SELFOODS. El lloc web de SELFOODS utilitza les següents “cookies”:

Cookie Finalitat Durada de la “galeta” de sessió (Galeta d’origen) S’utilitza per identificar els usuaris registrats. És necessària per evitar haver de demanar el nom d’usuari i contrasenya a cada pàgina web que accedeixi de SELFOODS. Expira en finalitzar la sessió. No obstant això, l’usuari pot optar per “recordar” el seu inici de sessió, en aquest cas afegim una galeta persistent. Expira al cap d’un mes. Google Analytics (Galeta de tercers) Anàlisi de perfils d’usuari, mesurament de dades de trànsit. Google controla el temps de termini d’aquestes galetes. Normalment solen expirar al cap de dos anys. Doubleclick (Galeta de tercers Publicitat comportamental, anàlisi i investigació de mercats. Els anunciants controlen el temps de termini d’aquestes galetes. Normalment solen expirar al cap d’un mes.
SELFOODS entén que mitjançant la navegació de l’USUARI a través del lloc web ha estat informat i consent la instal·lació de les anteriors “cookies” en el seu ordinador. De tota manera, l’USUARI sempre podrà personalitzar l’ús de “cookies”, així com impedir la recopilació de “cookies” modificant les opcions del navegador del propi usuari, entre els més comuns:

 • Firefox: Opcions \ Privacitat \ Rastreig \ dir als llocs web que no desitjo ser rastrejat.
 • Chrome: Menú de Chrome \ Configuració \ Mostra opcions avançades \ Privacitat \ Configuració del contingut \ Galetes \ bloquejar cookies per defecte. • Safari: Preferències \ Privacitat \ Bloquejar Galetes.
 • Explorer: Eines \ Opcions d’Internet \ Privacitat \ Configuració \ mogui el control lliscant totalment cap amunt per bloquejar totes les cookies o totalment cap avall per permetre totes les galetes i, a continuació, feu clic a D’acord. En bloquejar completament les “cookies” pot impedir que certs llocs web es mostrin correctament.
 1. RESPONSABILITAT

L’acceptació dels termes d’aquestes Condicions Generals comporta la conformitat de l’usuari amb l’ús dels serveis, corrent pel seu propi compte i risc la seva utilització.

SELFOODS no garanteix la prestació dels serveis subministrats a través del web, la continuïtat dels serveis de la pàgina, l’absència d’errors en aquests serveis ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer, l’absència de virus i / o altres components nocius en la present WEB o al servidor que el subministra ni la invulnerabilitat de la WEB i / o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que adopti.

Així mateix, SELFOODS no es farà responsable de la falta d’utilitat o rendiment d’aquest web ni del programari utilitzat, distribuït o obtingut del mateix, ni de la pèrdua de dades o serveis com a conseqüència de qualsevol retard, falta de lliurament, lliurament incorrecte de productes o interrupció del servei. Tampoc serà responsable de l’exactitud, fiabilitat, qualitat o naturalesa de la informació obtinguda a través dels seus serveis o reflectida a la WEB de qualsevol manera, inclosos els possibles continguts titularitat de tercers ni de les conseqüències derivades o relacionades amb qualsevol virus que fos transmès a través dels seus servidors.

 1. MODIFICACIONS EN LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS

SELFOODS es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva WEB, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats. La vigència temporal d’aquestes condicions generals d’ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades total o parcialment. SELFOODS podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment, sense necessitat de preavís, la prestació del servei de la pàgina i / o de qualsevol dels serveis, sense possibilitat d’exigir per part de l’USUARI indemnització. Després d’aquesta extinció, l’usuari haurà de destruir qualsevol material que haguera obtingut del WEB, incloent tot el programari i documentació corresponent, així com qualsevol còpia, impressió i instal·lació.

 1. CAPACITAT PER CONTRACTAR.

SELFOODS no ven productes a menors d’edat. Tots els productes que es venen han de ser comprats per USUARIS adults. Els menors de 18 anys només podran utilitzar els serveis de SELFOODS sota la supervisió d’un pare o un tutor.

 1. RENÚNCIA

En cas d’incompliment per part seva de les presents Condicions d’Ús, i tot i que SELFOODS pogués optar per no exercitar qualsevol dret al seu abast en aquell moment, podrà fer ús d’aquests drets i accions en qualsevol altra ocasió en la l’USUARI pogués incomplir novament les presents Condicions d’Ús.

 1. LEGISLACIÓ

L’usuari contracta amb SELFOODS amb subjecció al règim que en cada moment estableixi la normativa vigent espanyola aplicable als serveis prestats per SELFOODS en virtut de les presents Condicions Generals d’Ús.

SELFOODS i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de les presents Condicions Generals d’Ús.

 

SELFOODS S.A.U.